Kommissorium og proces - version 3

Retningslinier for til- og ombygninger samt anvendelse af fællesarealer på Bakken

 

1)     Formålet med at have fælles retningslinier for til- og ombygninger samt for anvendelse af fællesarealer er at bevare Bakkens unikke landskabs- og byarkitektoniske udtryk gennem at sikre en ensartet og harmonisk udvikling af bebyggelsen.

2)     Det til enhver tid nedsatte byggeudvalg har opgave at varetage dette formål ved at følge, rådgive og kommentere til- og ombygninger mv., så der skabes et kvalificeret grundlag for fællesmødets godkendelse af sådanne.

3)     Disse retningslinier omfatter alle former for til- og ombygninger, herunder skure, læmure, plantekasser mv., moderniseringer som ændrer husets geometri, samt anvendelse af bofællesskabets arealer.

4)     Alle de i pkt.3 nævnte forandringer kræver en godkendelse af et fællesmøde med forudgående offentliggørelse af planer og nabogodkendelse i Bakkanalen samt opslag af tegninger mv. i fælleshuset senest en uge før fællesmødets godkendelse.

5)     Ved tilbygninger skal byggeudvalget have forelagt tegninger i korrekt målestoksforhold med plan, snit og opstalt samt situationsplan 1:200 senest tre uger før fællesmødet, hvor tilbygningen skal godkendes. Såfremt den byggende bofælle ønsker det, kan byggeudvalget også rådgive undervejs. Byggeudvalget afgiver senest en uge inden fællesmødet en udtalelse vedrørende de planlagte tilbygninger, og denne udtalelse indgår som grundlag for fællesmødets godkendelse.

6)     Såfremt fællesmødet kræver større ændringer, skal der forelægges nye tegninger efter retningslinierne i pkt. 4 og 5.

7)     For udskiftninger af tag, vinduer mv. skal der vælges samme materialer og design, som husene oprindeligt er bygget med. Der bør særlig bemærkes:
·         Vinduerne skal følge de i byggetegningerne fastsatte dimensioner og farven er grå DCS 1500 eller tilsvarende. Fordørene samt et af de små vinder kan dog afvige herfra.
·         Tagrenderne er zink-render, og nedløb ligeså.
·         Under vinduerne støbes sålbænk, som beklædes med zinkoverkant.
·         Lamperne skal følge de eksisterende lamper.
·         Taget er rød teglsten, svarende til det eksisterende byggeri.
·         Facadesten skal holdes i en farve, der svarer til det eksisterende byggeri.

8)     Såfremt udskiftninger eller modernisering ændrer på husets geometri, skal dette godkendes efter samme retningslinier som i pkt. 4 og 5. Det gælder f.eks. vehævning af tagfod, hvor kravet er, at der så vidt muligt, skal lægges en ekstra sten på muren.

9)     Der kan aldrig ske privat beplantning, etablering af dyrehold, skure eller lignende på fællesjord uden godkendelse fra fællesmødet efter samme retningslinier som i pkt. 4 og 5. Enhver tilladelse kan trækkes tilbage efter beslutning på fællesmødet, såfremt bofællesskabet har grunde hertil. Undtaget herfra er sager, hvor der foreligger en godkendelse på generalforsamlingen jvf. vedtægternes bestemmelser om salg af jord.

Bofællesskabet Bakken, den 30. august 2001
Helge

Du skal være logget ind for at se IntraNet siderne.